WHITE SALMON cabin

LOCATION // White Salmon, Washington